شیداتر از این شدن چگونه؟/رسواتر از این شدن چگونه؟

بیهوده به سرمه چشم داری/زیباتر از این چگونه؟

من پلک به دیدن تو بستم/بیناتر از این چگونه؟

پنهان شده در تمام ذرات/پیداتر از این چگونه؟

ای باهمه، مثل سایه همراه/تنهاتر از این چگونه؟

عاشق شدم و کسی نفهمید/رسواتر از این چگونه؟

آن ها، فاضل نظری، صفحه 64

منبع : مهرداد نوذری |آنی من و آنی او
برچسب ها : چگونه؟